Calendar

ianuarie 2021
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Donaţii şi contact:

FUNDAŢIA "STÂNCA VEACURILOR"

RO89BACX0000003006068000 LEI

RO62BACX0000003006068001 USD

RO35BACX0000003006068002 EUR

UNICREDIT ŢIRIAC BANK, Constanţa

_____________________________
Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu 108 A, cod postal 900154
Constanţa, Oficiul Postal 12 C.P 1285 cod postal 900870
_____________________________
- telefon: 0241 549490

- e-mail: romaniaroa@gmail.com

Login

.

 

 

CODUL ETIC AL FUNDAŢIEI STÂNCA VEACURILOR

.

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Prezentul cod etic cuprinde regulile de comportament  obligatorii ce urmăresc îndatoririle profesionale ale personalului Fundaţiei  „Stânca Veacurilor”, calificat în a oferi servicii sociale precum şi principiile şi valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale.

Art.2. Prevederile prezentului cod etic se aplică personalului care oferă servicii sociale atât la sediul Fundaţiei  „Stânca Veacurilor” cât şi în locurile unde se derulează activităţile cuprinse în program.

Art.3. Regulile de comportament enumerate mai jos sunt în concordanţă cu reglementările legale în vigoare din domeniul asistenţei sociale.

Art.4. Serviciile sociale oferite trebuie sa răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, limitării şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru apărarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.

CAPITOLUL II
PRINCIPIILE ŞI VALORILE CARE STAU LA BAZA FURNIZĂRII SERVICIILOR SOCIALE

Art.5. În procesul de furnizare a serviciilor sociale, Fundaţia „Stânca Veacurilor” are la bază următoarele valori şi principii fundamentale:

A. PRINCIPII:

a.    Principiul furnizării de servicii în folosul beneficiarilor
Scopul principal al activităţii este sprijinirea persoanelor defavorizate aflate în dificultate şi implicarea în identificarea, evaluarea şi soluţionarea problemelor sociale cu care se confruntă.
În toate demersurile sale, personalul fundaţiei acţionează în interesul beneficiarului.

b.    Principiul solidarităţii sociale
Comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale sau au dificultăţi în integrarea/reintegrarea în societate, pentru întărirea coeziunii sociale.

c.   Principiul universalităţii
Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest drept recunoaştem principiul accesului egal la servicii pentru persoanele care domiciliază sau au reşedinţa pe raza judeţului Constanţa sau în judeţele în care Fundaţia „Stânca Veacurilor” îşi desfăşoară activitatea.

d.    Principiul planificării şi furnizării de servicii sociale pe baza datelor concrete

Pentru asigurarea unor servicii de calitate menite să satisfacă nevoile celor mai defavorizate categorii sociale, planificarea şi furnizarea acestor servicii au la bază o bună informare privind nevoia sociala pe care serviciile încearcă sa o acopere, impactul serviciilor asupra nevoii respective cât şi asupra vieţii cetăţenilor.

e.    Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale oferite vor fi adaptate nevoilor oricărui potenţial beneficiar, pentru a avea acces uşor la aceste servicii.

f.    Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale
Acordarea de servicii sociale se bazează pe evaluarea completă şi complexă a nevoilor solicitanţilor, a situaţiilor de risc şi criză pentru individ, familie şi copil urmată de intervenţia planificată asupra tuturor aspectelor problemei sociale de rezolvat.

g.  Parteneriat
Fundaţia “Stânca Veacurilor” oferă servicii sociale în parteneriat cu alţi furnizori de servicii sociale pe baza convenţiilor prin care s-au stabilit de comun acord obiective comune şi modalităţi de cooperare.

h.  Îmbunătăţirea continuă
Fundaţia „Stânca Veacurilor” are o abordare proactivă pentru satisfacerea nevoilor sociale ale comunităţii fiind preocupată de îmbunătăţirea permanentă a calităţilor serviciilor sociale urmărind respectarea standardelor de calitate.

 

B. VALORI:

 a.    Egalitatea de şanse
Fiecare persoană vulnerabilă beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi de tratament egal prin evitarea oricăror forme de discriminare de natura politică, economică, religioasă sau de altă natură.

b.    Libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută cu privire la  serviciul social care răspunde nevoii sale sociale. În situaţia în care unele persoane se expun riscului, serviciile sociale vor promova interesele acestor persoane şi vor avea o preocupare continuă pentru bunăstarea acestora.

c.    Independenta şi individualitatea fiecărei persoane
Fiecare persoană are dreptul sa fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi totodată independenţa şi individualitatea. Atunci când unele persoane se află într-o situaţie de dificultate, pot beneficia de serviciul social potrivit evitând etichetarea lor ca diferiţi de ceilalţi cetăţeni.

d.    Importanţa relaţiilor umane
Fundaţia „Stânca Veacurilor” recunoaşte importanţa fundamentală a relaţiilor interumane.
În acest sens, se încurajează şi se întăreşte menţinerea sau iniţierea relaţiilor beneficiarilor cu alte persoane cu scopul de promova, reface, întreţine şi/ sau îmbunătăţi calitatea vieţii beneficiarilor.

e.    Integritatea morală
Personalul fundaţiei acţionează cu onestitate şi responsabilitate, în concordanţă cu misiunea profesiei fiecăruia, valorile, principiile etice şi standardele profesionale.
Asistentul social trebuie să evite comportamentul care ar putea prejudicia încrederea beneficiarilor în ceea ce priveşte profesionalismul, seriozitatea, disponibilitatea şi angajamentul său în rezolvarea sarcinilor ce îi revin.
Personalul implicat în furnizarea serviciilor trebuie să se comporte civilizat şi să dea dovadă de amabilitate şi bunăvoinţă, adoptând o atitudine politicoasă şi fermă faţă de beneficiari.

f.    Transparenţa şi participarea în acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale, măsurile legale de asistenţă sociala precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a fi parte integrantă în planificarea şi furnizarea serviciilor în comunitate.

g.    Demnitatea şi unicitatea beneficiarilor
Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea.

Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate în ceea ce priveşte  modul lor de viaţă, cultura, credinţele şi valorile personale.
Personalul fundaţiei nu practică, scuză, facilitează sau colaborează la nicio formă de discriminare bazată pe rasă, etnie, sex, orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut.

h.  Dreptul beneficiarilor la confidenţialitate
Personalul fundaţiei va respecta dreptul la viaţă privată a beneficiarului. Personalul nu solicita informaţii despre viaţa privată a beneficiarului decât atunci când acestea sunt relevante pentru a-l ajuta în depăşirea situaţiei de criză cu care se confruntă. Odată ce aceste informaţii au fost obţinute, nu se vor divulga sau se vor face publice fără acordul beneficiarului.

CAPITOLUL III
REGULILE DE COMPORTAMENT ŞI CONDUITA ÎN ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE

Art.6. Diversitatea şi complexitatea sistemelor de relaţii în baza cărora se acordă servicii sociale impune respectarea unor norme de comportament şi conduită cu scopul:

a. de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică;
b. de a asigura beneficiarii, dar şi potenţialii beneficiari de servicii sociale împotriva incompetenţei şi a neprofesionalismului;
c. de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor sociale precum şi a relaţiilor acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanţii altor instituţii sau ai societăţii civile.

Art.7. Reguli de comportament şi conduită în relaţia beneficiar – profesionist

a. În identificarea, evidenţierea, diagnosticarea şi evaluarea nevoii sociale a beneficiarului, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv, profesionistul:
•    manifestă disponibilitate, atenţie şi deschidere atât faţă de beneficiarul care solicită din proprie iniţiativă sprijin, cât şi faţă de beneficiarul involuntar care este îndrumat să ceară sprijin. Profesionistul trebuie să manifeste o ascultare activă şi interesată faţă de spusele beneficiarului;

•    stabileşte împreună cu beneficiarul care este problema asupra căreia urmează să se acţioneze;
•    îl sprijină pe beneficiar în identificarea cauzelor care au generat situaţia de dificultate şi a resurselor personale de reabilitare;
•    ascultă şi nu intervine decât în momentele propice;
•    trebuie să inspire încredere beneficiarului;
•    manifestă empatie, este capabil să se pună în situaţia acestuia pentru a-l înţelege;
•    nu judecă, nu critică, nu etichetează şi nu compătimeşte beneficiarul;

b. În furnizarea serviciilor de informare

Informare competentă, corectă, completă, adecvată, transparentă, operativă:
•  profesionistul trebuie să ofere cel mai competent ajutor posibil, trebuie să aibă o bună pregătire profesională, teoretică şi practică, limbajul profesional trebuie să fie clar, concis la nivelul capacităţii de înţelegere a beneficiarului căruia îi va prezenta date, avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile.

c. În furnizarea serviciilor de consiliere

¨   profesionistul face o analiză corectă şi obiectivă a nevoilor şi problemelor beneficiarului alegând strategia şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor;

¨   profesionistul nu face discriminări în funcţie de gen, vârsta, capacitate fizică sau psihică, culoare, categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere politică;

¨   profesionistul nu intră în relaţii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuţi sau rude;

¨   profesionistul evită transpunerea în starea emoţionala a beneficiarului;

¨   profesionistul trebuie să îşi controleze propriile sentimente, să asculte, să acorde atenţie reală fiecărui beneficiar, să evite atitudinile superficiale şi neglijente;

¨   profesionistul nu se va implica în relaţii sentimentale cu beneficiarul;

¨   profesionistul pune interesul clientului mai presus de interesul său;

¨   profesionistul nu poate impune o decizie luata de el beneficiarului;

¨   profesionistul trebuie să ţină seama de opţiunea beneficiarului;

Art.8. Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg – coleg.

a.   Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă motivat de faptul că toţi angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în soluţionarea eficientă a problemelor.

  1. Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe sau nemulţumiri, apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi a gesturilor inadecvate, manifestând o atitudine reconciliantă.
  2. Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendenţios.
  3. Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea interprofesională, pe colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la teorie.
  4. În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, admiţând critica în mod constructiv şi responsabil dacă este cazul, şi împărtăşind cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional.Art.9.În relaţia angajat – reprezentanţi ai altor instituţii şi ai societăţii civile.a.   Relaţiile fiecărui angajat cu reprezentanţii altor instituţii şi ai societăţii civile vor avea în vedere interesul persoanei asistate, manifestând respect şi atitudine conciliantă în identificarea şi soluţionarea tuturor problemelor evitând situaţiile conflictuale, după caz procedând la soluţionarea pe cale amiabilă.
  5. În reprezentarea instituţiei în faţa oricăror persoane fizice sau juridice angajatul trebuie sa fie de bună credinţă, contribuind la realizarea scopurilor şi obiectivelor serviciului.
  6. Angajatul este obligat la păstrarea prestigiului serviciului, în desfăşurarea activităţii profesionale şi în luarea deciziilor respectând întocmai normele legale în vigoare şi aducându-le la cunoştinţa celor interesaţi, pentru promovarea unei imagini pozitive a serviciului, pentru asigurarea transparenţei activităţii instituţiei şi creşterea credibilităţii acesteia.
  7. Angajatul colaborează cu alte instituţii în interesul beneficiarului în scopul realizării optime a programelor şi strategiilor instituţiei evitând dezvăluirea informaţiilor confidenţiale.
  8. Angajatul nu poate folosi imaginea instituţiei în scopuri personale, comerciale sau electorale.

Sancţiuni, modul de soluţionare a reclamaţiilor

Art.10. Respectarea celor scrise în prezentul cod de etica este obligatorie pentru toţi angajaţii fundaţiei implicaţi în furnizarea serviciilor sociale, iar încălcarea acestora atrage răspunderea penală sau civilă a persoanei vinovate, precum şi măsuri luate din partea Consiliului Director al fundaţiei.
Stabilirea vinovăţiei se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi în conformitate cu normele Codului de Conduită al personalului contractual, Regulamentul Intern al fundaţiei, Contractului Individual de Muncă sau Contractului de Voluntariat .

Art.11. Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor sociale se înregistrează şi se soluţionează cu respectarea procedurii stabilite la nivelul instituţiei în conformitate cu normele legale în vigoare.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art.12. Prezentul cod va fi îmbunătăţit periodic luând în considerare complexitatea experienţei în domeniul asistenţei sociale. Modificările vor fi aduse la cunoştinţa angajaţilor şi a beneficiarilor.

Art.13. Codul etic se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişarea  la sediul Fundaţiei  “Stânca Veacurilor” cât şi prin orice alte mijloace de informare accesibile persoanelor interesate.

Art.14. Prezentul cod a fost aprobat de către Consiliul Director al fundaţiei şi va fi comunicat tuturor angajaţilor.

 

 

Preşedinte,

Mircea Cristian