Calendar

iunie 2021
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Donaţii şi contact:

FUNDAŢIA "STÂNCA VEACURILOR"

RO89BACX0000003006068000 LEI

RO62BACX0000003006068001 USD

RO35BACX0000003006068002 EUR

UNICREDIT ŢIRIAC BANK, Constanţa

_____________________________
Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu 108 A, cod postal 900154
Constanţa, Oficiul Postal 12 C.P 1285 cod postal 900870
_____________________________
- telefon: 0241 549490

- e-mail: romaniaroa@gmail.com

Login

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare

al Fundaţiei Stânca Veacurilor

 

 A. Dispoziţii generale

 Art.1. Fundaţia Stânca Veacurilor este o fundaţie nonprofit, nonguvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică cu sediul în B-dul Aurel Vlaicu nr.108A, Constanţa. Fundaţia acordă asistenţă socială, materială şi financiară persoanelor aflate în dificultate.

 B. Organizarea fundaţiei

 Art. 2. Organele fundaţiei sunt:

a) Consiliul director
b) Cenzorul

Art. 3. Consiliul director al Fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia. Consiliul director asigură realizarea scopului şi obiectivelor Fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii:

a) stabilirea strategiei generale şi programelor Fundaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale;
c) alegerea şi revocarea cenzorului;
d) înfiinţarea de filiale;
e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama Fundaţiei;
f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale Fundaţiei;
h) modificarea statutului Fundaţiei;
i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Art. 4. Conducerea operativă a activităţii Fundaţiei, este îndeplinită de Preşedintele Consiliului Director.

Art. 5. Preşedintele reprezintă Fundaţia faţă de terţele persoane fizice şi juridice din ţară sau străinătate şi ia orice măsură crede de cuviinţă pentru bunul mers al Fundaţiei în limita competenţelor stabilite de către Consiliul Director.

Art. 6. Preşedintele face angajările de personal din România, conform legislaţiei române în vigoare şi dispune asupra folosirii bunurilor mobile şi imobile din dotare şi asupra fondurilor Fundaţiei în limita competenţelor stabilite de către Consiliul Director.

Art. 7. Preşedintele împreună cu Consiliul Director răspunde în fata membrilor fondatori şi a autorităţilor de respectarea obiectului de activitate, folosirea legală a resurselor, funcţionarea Fundaţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 8. Preşedintele va prezida toate adunările Consiliului Director la care este prezent, va semna şi aplica în numele Fundaţiei, toate actele, ipotecile, angajamentele, contractele şi celelalte documente oficiale, îndeplinind orice alte îndatoriri date de Consiliul Director.

Art. 9. Vicepreşedintele îndeplineşte în principiu următoarele atribuţii:

a) îndeplineşte la cerea Preşedintelui sau în absenţa acestuia sarcinile şi va exercita funcţiile acestuia;
b) urmăreşte şi desfăşoară activităţi încredinţate de către Preşedinte ;

Art. 10. Cenzorul este numit prin hotărâre a Consiliului Director.

Art. 11. Cenzorul are următoarele atribuţii:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul fundaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director.

C. Membrii fondatori. Membrii de onoare. Calitatea de membru-dobândire, exercitare, încetare.

Art. 12. Calitatea de membru fondator este dobândită de drept, la data înregistrării Fundaţiei, cu toate drepturile şi obligaţiile ce rezultă din lege şi din prezentul statut.

Art. 13. Membrii fondatori beneficiază de toate drepturile de care beneficiază membrii ordinari stabilite la Art. 17 din prezentul regulament, la care se adaugă dreptul de a păstra calitatea de membru fondator până la ridicarea acestui drept conform Art. 18, sau în urma desfiinţării Fundaţiei.

Art. 14. Membrii fondatori au toate obligaţiile prevăzute în sarcina membrilor ordinari stipulate la Art. 18 din prezentul regulament şi se supun prevederilor Art. 19 din prezentul regulament.

Art. 15. Consiliul Director poate invita orice persoană care are – în accepţia sa – o contribuţie excepţională în practică sau cercetare, să fie membru de onoare pe o perioada determinată. Membrii de onoare vor beneficia de toate drepturile unui membru ordinar stabilite la Art.17 din prezentul regulament, cu excepţia dreptului la vot.

Art. 16. Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea cererii de înscriere de către Consiliul Director, prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi. Admiterea ca membru va fi precedată de depunerea de către solicitant a unei cereri de înscriere şi a unui C.V.

Art. 17. Membrii Fundaţiei au următoarele drepturi:

a) dreptul de a vota şi de a fi ales în cadrul organelor de conducere ale Fundaţiei;
b) dreptul de a susţine membrii individuali în vederea alegerii acestora în organele de conducere;
c) dreptul de a participa la toate activităţile pe care le întreprinde Fundaţia în vederea realizării scopului său.
d) de a participa le şedinţele Adunării generale a Membrilor Fondatori (AGMF);
e) de a pune în discuţie, prin includerea pe ordinea de zi a şedinţei AGMF, a oricărui subiect care are legătură cu activitatea Fundaţiei
f) de a vota asupra oricăror probleme puse în discuţia AGMF, în cadrul şedinţelor acestui organ.
g) de a convoca şedinţa Consiliului Director,
h) de a renunţa la calitatea de membru prin înscris.

Art. 18. Membrii Fundaţiei au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament;
b) să întreprindă, în calitate de membru al Fundaţiei numai acele acte şi fapte care să nu contravină scopului acesteia;
c) de a se supune hotărârilor şi deciziilor organelor Fundaţiei,
d) de a nu folosi bunurile Fundaţiei în scopuri personale sau contrare hotărârilor sau deciziilor Fundaţiei,
e) de a nu iniţia acţiuni, fără împuternicire din partea unuia din organismele Fundaţiei, care ar putea implica în vreun fel Fundaţia.

Art. 19. Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

a) deces;
b) renunţare la calitatea de membru;
c) excludere din Fundaţie, în baza unor fapte ce nu concordă cu scopul Fundaţiei şi cu interesele acesteia, cu hotărârea unei majorităţi de două treimi din numărul de membri ai Consiliului Director.
d) încetarea Fundaţiei;
e) orice alta cale prevăzuta de lege.

 

D. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA FUNDAŢIEI

Art. 20. Fundaţia se dizolva:

a) de drept;
b) prin hotărârea judecătoriei.

Art. 21. Fundaţia se dizolvă de drept prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Art. 22. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Fundaţiei.

Art. 23. Dizolvarea Fundaţiei prin hotărâre judecătorească se face în condiţiile art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 24. Lichidarea Fundaţiei se va face cu respectarea dispoziţiilor legale din Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 25. Întregul activ al Fundaţiei se va atribui, după lichidare, unei alte fundaţii sau organizaţii nepatrimoniale, după cum va hotărî Consiliul Director, cu respectarea prevederilor legii.

Art. 26. Fundaţia are ştampilă şi însemne proprii.

 Art. 27. Fundaţia sau membrii acesteia pot fi membrii şi participa în consiliile directoare ale altor organisme nepatrimoniale, sau pot avea calitatea de acţionari sau asociaţi în societăţi comerciale;

 

E. Raporturile de muncĂ. Drepturile şi obligaŢiile pĂrŢilor.

 Art. 28. Drepturile şi obligaţiile angajatorului

Angajatorul are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) Să stabilească atribuţiile de serviciu pentru fiecare funcţie/post, cuprinse în fişa postului;
b) Să angajeze personal adecvat cu respectarea condiţiilor de studiu, vechime etc. corespunzător fiecărui post în parte;
c) Să elibereze la cerere, în condiţiile legii, documente care atestă calitatea de salariat a angajatului;
d) Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor;
e) Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
f) Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege şi din contractele individuale de muncă.

 Art. 29. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

 Salariaţii Fundaţiei Stânca Veacurilor au următoarele drepturi şi obligaţii:

a) Dreptul la o salarizare corespunzătoare activităţii desfăşurate;
b) Dreptul la demnitate în muncă;
c) Dreptul la odihnă zilnică şi săptămânală;
d) Dreptul la concediul anual de odihnă, concedii medicale, fără plată etc.
e) Dreptul de acces la formare profesională;
f) Să îndeplinească întocmai şi la timp sarcinile de serviciu ce-i revin, potrivit funcţiei ce o ocupă;
g) Să respecte disciplina, secretul de serviciu, normele P.S.I., de protecţie a muncii, măsurile de sănătate şi securitate a muncii.

 Art. 30. Angajarea personalului se face pe baza încheierii unui contract individual de muncă, în limita posturilor aprobate de organele competente ale angajatorului, după verificarea aptitudinilor profesionale şi personale ale celui ce urmează să fie angajat.

 Art. 31. Contractul individual de muncă (CIM) se încheie în formă scrisă, în baza consimţământului părţilor, prin grija angajatorului.

 Art. 32. Munca prestată în temeiul unui CIM conferă salariatului vechime în muncă.

 Art. 33. CIM-ul va cuprinde:

a) Identitatea părţilor;
b) Locul de muncă;
c) Sediul angajatorului;
d) Durata contractului;
e) Felul muncii;
f) Condiţiile de angajare;
g) Salariul lunar şi alte drepturi salariale;
h) Durata concediului de odihnă;

 Art. 34. Fişa postului este parte integrantă a CIM şi cuprinde atribuţiile de serviciu şi raportul de subordonare.

 Art. 35. Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii angajatului în timpul desfăşurării activităţii.

 Art. 36. Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile legii.

 Art. 37. Angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea profesională.

 

F. DISCIPLINA MUNCII

Art. 38.

a) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

b)  Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

 Art. 39.  Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate   depăşi 10 zile lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăşi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durată de 1-3 luni cu 5-10 %;
e) reducerea salariului de baza şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10 %;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

 

Preşedinte,
Mircea Cristian