Calendar

iunie 2021
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Donaţii şi contact:

FUNDAŢIA "STÂNCA VEACURILOR"

RO89BACX0000003006068000 LEI

RO62BACX0000003006068001 USD

RO35BACX0000003006068002 EUR

UNICREDIT ŢIRIAC BANK, Constanţa

_____________________________
Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu 108 A, cod postal 900154
Constanţa, Oficiul Postal 12 C.P 1285 cod postal 900870
_____________________________
- telefon: 0241 549490

- e-mail: romaniaroa@gmail.com

Login

 

 

CARTA

DREPTURILOR BENEFICIARILOR

 

CAPITOLUL I

DREPTURI GENERALE

 

Art.1. Beneficiarii de servicii sociale acordate de Fundaţia „Stânca Veacurilor” pot fi: minori, tineri,  persoane private de libertate, persoane care se află sub supravegherea serviciului de probaţiune precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială, fără deosebire de rasă, naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică.

Art.2. Serviciile sociale se acordă la solicitarea clientului sau în urma sesizării venite din partea cetăţenilor, unor instituţii sau reprezentanţi ai societăţii civile.

Art.3. Drepturile se stabilesc, se suspendă, se modifică după caz încetează în condiţiile şi procedurile prevăzute de normele legale în vigoare.

Art.4. Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoştinţa acestora şi a angajaţilor prin afişarea Cartei la sediul serviciului precum şi prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor interesate.

Art.5. Prezenta cartă se va completa periodic funcţie de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale la nivelul serviciului şi funcţie de reglementările legale ce vor apare în domeniu.

 

CAPITOLUL II

 DREPTURI COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

 

Art.6. Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile şi libertăţile fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice şi/ sau religioase, deficienţe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.

Art.7. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate prin recunoaşterea valorii fiecăruia ca fiinţă raţională, posesoare a unor drepturi şi libertăţi inalienabile, indestructibile şi imprescriptibile, capabilă să îşi controleze propria sa viaţă, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale.

Art.8. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare prin implicarea lor directă în luarea deciziilor privind intervenţia socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenţie optimă.

Art.9. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidenţialitate şi intimitate, informaţiile privind identitatea clientului şi aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume.

Art.10. Beneficiarilor de servicii sociale li se asigură continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se menţin condiţiile care au generat starea de nevoie precum şi funcţie de resursele umane şi materiale ale serviciului.

Art.11. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politeţe şi consideraţie din partea profesionistului, creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicaţi în acordarea serviciilor sociale.

Art.12. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la noninterferenţă respectiv la dreptul la reţinere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori şi credinţe şi a nu discuta cu profesionistul situaţiile pe care nu le consideră relevante pentru situaţia socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptăţiţi să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor.

Art.13. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viaţa intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor.

Art.14. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la evaluarea serviciilor sociale acordate putând negocia orice modificare cu profesionistul şi de a realiza orice activitate de intervenţie pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral.

    Art.15. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. Fiecare persoană, beneficiar al Serviciului Social are dreptul să adreseze întrebări şi să depună sesizări cu privire la furnizarea Serviciului Social, în oricare dintre etapele programului. În scopul acesta, se vor comunica beneficiarilor adresele de contact şi numerele de telefon unde pot contacta Consiliul Director al Fundaţiei în vederea remedierii situaţiilor prin care consideră că le-au fost încălcate unele drepturi. Sesizările se depun la sediul Fundaţiei sau la reprezentantul fundaţiei cu număr de înregistrare. Fiecare solicitare va fi evaluată şi se va acorda un răspuns în scris în termen de maxim 20 de zile.

   Art.16.În cazul apariţiei unor litigii între Furnizor şi Beneficiari sau reprezentanţii legali ai acestora se va încerca medierea şi rezolvarea  pe cale amiabilă.

 

 

CAPITOLUL III

 DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR

DE SERVICII DE INFORMARE

 

Art.17. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare corectă, obiectivă, conformă cu realitatea şi centrată pe problema clientului fiind transmisă într-un limbaj clar, concis, adaptat la capacitate de înţelegere a clientului dându-i clientului posibilitatea de a opta în cunoştinţă de cauză pentru o formă sau alta de ajutor.

Art.18. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare adaptată în funcţie de nevoile şi problemele lor.

Art.19. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare completă care să cuprindă toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile.

Art.20. Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare operativă realizată în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării.

 

 

CAPITOLUL IV

 DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR

DE SERVICII DE CONSILIERE

 

Art.21. Consilierea se realizează prin încheierea unui contract între reprezentantul serviciului social şi client în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiilor părţilor precum şi răspunderea părţilor în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

Art.22. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptată nevoilor clientului ceea ce presupune din partea profesionistului o explorare aprofundată a problemelor şi totodată o explorare a soluţiilor alternative în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află clientul.

Art.23. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere neutră şi imparţială ceea ce presupune neimplicarea profesionistului în relaţii sentimentale, de rudenie, de prietenie cu clientul, cât şi netranspunerea profesionistului în starea emoţională a clientului.

 

 

CAPITOLUL V

DREPTURI SPECIFICE PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ

DE SERVICIILE ASIGURATE ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI

 

Art.24. Dreptul de a participa la activităţile din centrul de zi conform programului stabilit în fişa individuală, în baza planului de servicii, după caz, a planului individualizat de protecţie, în condiţiile legii.

Art.25. Dreptul de a fi consultaţi cu privire la programul de activităţi.

Art.26. Dreptul de a propune îmbunătăţiri programului de activitate.

Art.27. Dreptul ca familia beneficiarului să primească informaţii cel puţin o dată pe săptămână despre comportamentul, activitatea, starea fizică şi psihică a beneficiarului.

Art.28. Dreptul de a refuza – în condiţii obiective – primirea serviciilor sociale.

 

 

CAPITOLUL VI

OBLIGAŢII COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

 

Art.29. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a spune profesionistului adevărul, de a furniza acestuia informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică.

Art.30. Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilităţi, respectiv de a-şi asuma toate responsabilităţile obişnuite ale unei fiinţe umane ca membru al unei familii, al comunităţii şi ca cetăţean în acord cu normele legale în vigoare.

Art.31. Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligaţi să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale.

Art.32. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să comunice serviciului social orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe tot parcursul acordării serviciului social.

Art.33. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a coopera cu profesionistul în acordarea serviciilor sociale.

 Art.34. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a sesiza conducerea Fundaţiei „Stânca Veacurilor” în cazurile în care profesionistul nu-şi îndeplineşte corespunzător atribuţiile prevăzute în fişa postului şi obligaţiile prevăzute în Codul etic.

Art.35. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să manifeste respect în relaţia cu profesionistul.

 

 

 CAPITOLUL VII

 OBLIGAŢII SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

 

Art.36. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale de informare şi consiliere:
- respectarea prevederilor contractului încheiat cu Fundaţia „Stânca Veacurilor”;

Art.37. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale care participă la activităţi în cadrul centrului de zi:
a) respectarea programului de activitate al centrului;
b) respectarea planului de servicii, după caz, a planului individualizat de protecţie;
c) anunţarea din timp a conducerii centrului în situaţiile în care acesta este în imposibilitatea frecventării programului centrului mai mult de o zi.

 

 

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.38. Prezenta cartă va fi îmbunătăţită periodic dată fiind complexitatea experienţei în domeniul asistenţei sociale.

Art.39. Carta drepturilor se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul instituţiei cât şi prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate.

Art.40. Prezenta cartă a drepturilor a fost aprobată de către Consiliul Director.

 

 

 

Preşedinte,
Mircea Cristian